Thịnh Hồng Nguyên tham gia triễn lãm thiết bị công nghệ quảng cáo Việt Nam 2019