Chủ tịch và các lãnh đạo hiệp hội quảng cáo đến tham quan gian hàng THN ad