Máy in quảng cáo

Hình ảnh
Máy in GMZ+ GZM320, GZM3204SG
Hình ảnh
Máy in phun khổ lớn GONGZHENG GZH3206 SG
Hình ảnh
Máy in phun khổ lớn BLUEPRINT KM 512 C8K
Blueprint-C8K-512i
Máy in phun khổ lớn BLUEPRINT KM 512i C8K
image
image
image